Regulamin korzystania z miejsc parkingowych zarządzanych przez Spółdzielnię PDF Drukuj

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z  MIEJSC PARKINGOWYCH ZLOKALIZOWANYCH

NA TERENACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ  SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ „CENTRUM-WOLA”

 

§ 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum-Wola” zwana dalej Spółdzielnią jest organizatorem i zarządzającym Parkingami.

 

§ 2

Samochody parkujące na Parkingach nie są ubezpieczone przez Organizatora i nie odpowiada On za szkody powstałe w mieniu użytkowników Parkingów.

 

§ 3

Parkingi przeznaczone są w pierwszej kolejności dla członków Spółdzielni, a następnie innych użytkowników lokali posiadających samochody osobowe, zameldowanych na pobyt  stały w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię oraz w przypadku  wolnych miejsc także dla innych osób.

 

§ 4

Miejsca stałego parkowania wyodrębnione są blokadami parkingowymi, oznaczone liniami lub znajdują się na ogrodzonym terenie i przeznaczone są wyłącznie dla samochodów osobowych. Za piloty do bram lub blokady Spółdzielnia pobiera kaucję w wysokości kosztów ich zakupu i montażu.

 

§ 5

W przypadku pozbycia się samochodu lub zbycia lokalu, użytkownik stanowiska parkingowego zarządzanego przez Spółdzielnię zobowiązany jest przekazać je do dyspozycji Spółdzielni. Za zwrotem kaucji Spółdzielnia może odebrać miejsce parkingowe w przypadku gdy użytkownik nie będzie z niego korzystał.  Użytkownik miejsca nie może przekazywać lub odsprzedawać miejsca osobom trzecim.

 

§6

Jeżeli prowadzenie remontu na terenie parkingu lub w sąsiedztwie  wymaga wyłączenia z użytkowania danego miejsca parkingowego to jego użytkownik jest zobowiązany je opuścić. Spółdzielnia nie ma obowiązku na czas remontu udostępniać miejsca zastępczego. O konieczności opuszczenia i jego terminie Spółdzielnia jest zobowiązana powiadomić jego użytkownika na piśmie.

 

§ 7

Za okres wyłączenia z eksploatacji miejsca postojowego Użytkownik otrzymuje bonifikatę liczoną proporcjonalnie od aktualnie obowiązującej opłaty za ilość dni faktycznego wyłączenia.

 

§ 8

Samochody należy ustawiać na środku wyznaczonych stanowisk równolegle do wyznaczonych lub namalowanych pasów, przodem do budynku mieszkalnego.


§ 9

Wjazd i wyjazd należy wykonywać ostrożnie aby nie uszkodzić innych pojazdów  użytkowników parkingu. Wjeżdżający na parking mają pierwszeństwo.

 

§ 10

Użytkownicy są zobowiązani do utrzymania w czystości miejsca parkingowego i drogi dojazdowej, w tym do usuwania śniegu.

 

§ 11

Użytkownicy miejsc parkingowych są zobowiązani wnosić opłatę za rezerwację miejsca parkingowego na rzecz Spółdzielni. Wysokość tej opłaty i sposób płacenia określa Spółdzielnia. Nie wniesienie opłaty przez kolejne dwa miesiące, spowoduje utratę stanowiska.

§ 12

Pierwszeństwo do otrzymania miejsca parkingowego będą miały osoby zarejestrowane na liście oczekujących, listę tę prowadzi Spółdzielnia.

 

§ 13

Użytkownicy, którzy zalegają z opłatami na rzecz S.M. „Centrum Wola”, w tym z opłatami za korzystanie z lokali, decyzją Spółdzielni mogą być pozbawieni prawa do miejsca postojowego.

 

§ 14

W sprawach nie ujętych regulaminem, a związanych z parkowaniem pojazdów należy się zwracać do Spółdzielni.

 


Regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą S.M. „CENTRUM-WOLA” Uchwałą nr 74/IX/2018 z dnia  25.01.2018r.