Regulamin korzystania z miejsc parkingowych zarządzanych przez Komitety Społeczne PDF Drukuj

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z  MIEJSC PARKINGOWYCH ZLOKALIZOWANYCH

NA PARKINGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ  SPOŁECZNY KOMITET PARKINGOWY

 

§ 1

Organizatorem i zarządzającym Parkingiem jest Społeczny Komitet Parkingowy wybrany przez użytkowników na walnym zebraniu.

 

§ 2

Samochody parkujące na Parkingu nie są ubezpieczone przez Organizatorów i Organizator nie odpowiada za szkody powstałe w mieniu użytkowników parkingu.

 

§ 3

Parkingi przeznaczone są w pierwszej kolejności dla członków Spółdzielni, a następnie innych użytkowników lokali posiadających samochody osobowe, zameldowanych na pobyt  stały w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię oraz w przypadku  wolnych miejsc także dla innych osób.

 

§ 4

Miejsca stałego parkowania wyodrębnione są blokadami parkingowymi, oznaczone liniami lub znajdują się na ogrodzonym terenie i przeznaczone są wyłącznie dla samochodów osobowych. Za piloty do bram lub blokady Spółdzielnia pobiera kaucję w wysokości kosztów ich zakupu i montażu.

 

§ 5

W przypadku pozbycia się samochodu lub zbycia lokalu, użytkownik stanowiska parkingowego zarządzanego przez Społeczny Komitet Parkingowy zobowiązany jest przekazać je do dyspozycji Komitetu. Komitet może odebrać miejsce parkingowe w przypadku gdy użytkownik nie będzie z niego korzystał.  Użytkownik miejsca nie może przekazywać lub odsprzedawać miejsca osobom trzecim.

 

§ 6

Jeżeli prowadzenie remontu na terenie parkingu lub w sąsiedztwie  wymaga wyłączenia z użytkowania danego miejsca parkingowego to jego użytkownik jest zobowiązany je opuścić. Komitet Parkingowy nie ma obowiązku na czas remontu udostępniać  miejsca zastępczego. O konieczności opuszczenia i jego terminie Komitet Parkingowy jest zobowiązany powiadomić jego użytkownika na piśmie.

 

§ 7

Za okres wyłączenia z eksploatacji miejsca postojowego Użytkownik otrzymuje bonifikatę liczoną proporcjonalnie od aktualnie obowiązującej opłaty za ilość dni faktycznego wyłączenia.


§ 8

Samochody należy ustawiać na środku wyznaczonych stanowisk równolegle do namalowanych pasów, przodem do budynku mieszkalnego.

 

§ 9

Wjazd i wyjazd należy wykonywać ostrożnie aby nie uszkodzić pojazdów innych użytkowników parkingu – wjeżdżający na parking mają pierwszeństwo.

 

§ 10

Użytkownicy są zobowiązani do utrzymania w czystości miejsca parkingowego i drogi dojazdowej, w tym usuwania śniegu.

 

§ 11

Użytkownicy wnoszą opłaty na cele organizacyjno – konserwacyjne w wysokości określonej przez Komitet Parkingowy. Nie wniesienie opłat w ciągu kwartału, spowoduje utratę stanowiska.

 

§ 12

Użytkownicy miejsc parkingowych są zobowiązani wnosić opłatę za rezerwację miejsca parkingowego na rzecz Spółdzielni. Wysokość tej opłaty i sposób płacenia określa Spółdzielnia. Nie wniesienie opłaty przez kolejne dwa miesiące, spowoduje utratę stanowiska.

 

§ 13

Pierwszeństwo do otrzymania miejsca parkingowego będą miały osoby zarejestrowane na liście oczekujących jaką prowadzi Komitet Parkingowy.

 

§ 14

Użytkownicy, którzy zalegają z opłatami na rzecz S.M. „Centrum Wola”, w tym z opłatami za korzystanie z lokali, decyzją Spółdzielni mogą być pozbawieni prawa do miejsca postojowego.

 

§ 15

W sprawach nie ujętych regulaminem, a związanych z parkowaniem pojazdów należy się zwracać do Komitetu Parkingowego.


Regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą S.M. „CENTRUM-WOLA” Uchwałą nr 74/IX/2018 z dnia  25.01.2018r.