RODO PDF Drukuj

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO:


Administrator Danych Osobowych (ADO)

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum - Wola” z siedzibą w Warszawie

Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób:

a) listownie na adres: ul. Siedmiogrodzka 11, 01-232 Warszawa

b) przez e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

c) telefonicznie: 22 632 27 50, 22 632 97 63, 22 632 85 53, 22 632 89 56


Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Państwa danych odbywać się będzie w następujących celach:

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

używania danych osobowych zwykłych udostępnionych przez Państwa na podstawie Państwa dobrowolnej zgody (np. numer telefonu, adres e-mail),

Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO

używania przekazanych przez Państwa dokumentów zawierających dane o charakterze danych szczególnych kategorii (np. zaświadczenia o stanie zdrowia) wyłącznie w pierwszej fazie postępowania wewnątrzspółdzielczego na podstawie Państwa zgody,

Art. 6 ust. 1 lit b) RODO

a) podjęcia przez Administratora czynności i działań zgłoszonych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,

b) podjęcia niezbędnych czynności i działań związanych z zawarciem przez Państwa umowy
z Administratorem,

c) podjęcia i realizacji niezbędnych czynności i działań związanych z wykonaniem zawartej
z Administratorem umowy, w związku z którą dane osobowe zostały przekazane do Administratora, np. w celu nawiązania relacji w ramach umowy o współpracy, najmu, zlecenia lub innej umowy handlowej, w zależności od okoliczności.

Art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO

a) wykonywania przez Administratora działalności statutowej, ustawowej, gospodarczej oraz świadczenia innych usług w ramach realizacji umów zawartych z członkami Spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami Spółdzielni lub w celu realizacji działań wykonywanych na życzenie ww. podmiotów przed lub w związku z zawarciem umowy,

b) weryfikacji tożsamości członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami Spółdzielni i osób ich reprezentujących, wypełniania obowiązków związanych z monitorowaniem terminowości spłat należności.

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

a) ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami, w tym roszczeniami związanymi z prowadzoną przez Spółdzielnię działalnością statutową, ustawową oraz gospodarczą (m.in. windykacja, egzekucja wierzytelności),

b) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,

c) raportowania wewnętrznego, w tym. pomiędzy organami Spółdzielni,

d) spełnienia spoczywających na Spółdzielni wymogów prawnych i regulacyjnych, takich jak m.in. udzielenie odpowiedzi na oficjalne zapytania kierowane przez należycie umocowany organ publiczny lub sądowy, wykonywania obowiązków zgodnie z ustawodawstwem podatkowym.

Art. 6 ust. 1 lit. d) RODO

a) ochrony Państwa żywotnych interesów, np. w sytuacjach losowych związanych z nadzwyczajnymi sytuacjami humanitarnymi, a w szczególności z klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka, oraz w przypadkach konieczności ratowania życia, zdrowia, a także ochrony majątku.

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

a) dbałości o mienie i bezpieczeństwo w zasobach Spółdzielni poprzez system rejestracji obrazu (monitoring wizyjny),

b) zabezpieczania i wydawania uprawnionym osobom i organom nagrań z monitoringu wizyjnego w celach dowodowych.


Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie:

a) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

b) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,

c) Statutu Spółdzielni

 

Okres przechowywania

Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora, nie dłużej niż 20 lat od dnia likwidacji Spółdzielni w przypadku danych ujawnionych w rejestrze członków.

 

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe będą  przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny takim jak sądy, prokuratura, Policja, oraz podmiotom świadczącym na rzecz Spółdzielni usługi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie danych, tj. np. firmom zatrudniającym gospodarzy domów, kancelariom prawnym, dostawcom internetu i oprogramowania oraz innym firmom informatycznym obsługującym Spółdzielnię, firmom obsługującym Walne Zgromadzenie.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

a) Każdy ma  prawo do żądania od Administratora dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

b) W przypadku danych pozyskanych na podstawie zgody członek Spółdzielni ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

c) Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2 00-193.

 

Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.Monitoring


Informujemy Państwa, że teren zewnętrzny Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum – Wola”, tzn. ciągi pieszo – jezdne, wejścia do klatek schodowych na osiedlu Płocka, Skierniewicka, Wolska, Ludwiki oraz klatki schodowe wewnątrz budynków są objęte monitoringiem z wykorzystaniem kamer przemysłowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Szczególny nadzór nad powyższym terenem objętym monitorowaniem przy użyciu środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu niezbędny jest do zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum – Wola”. Obraz zarejestrowany przez kamery służy jedynie do wykrywania szkodliwych zachowań osób niszczących mienie Spółdzielni i nie będzie wykorzystany w żadnym innym celu.

Do monitoringu nie posiadają dostępu nieupoważnione podmioty. Nagrania monitoringu mogą być udostępniane organom w ramach nadanych im do tego uprawnień odpowiednimi przepisami prawa, w ramach których działają.

Nagrania zapisywane przy użyciu rejestratora obrazu przechowywane są przez okres 14 dni. Po tym okresie zapisy podlegają zniszczeniu, za wyjątkiem danych dotyczących incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa osób lub mienia albo dostępem osób nieupoważnionych. Dane te mogą być przechowywane dłużej, tj. do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań.

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Nagrywanie rozmów telefonicznych


Administrator danych przetwarza informacje w postaci nagrań rozmów telefonicznych przychodzących w celach bezpieczeństwa dla uniknięcia sytuacji konfliktowych dotyczących treści informacji udzielanych przez telefon i obrony przed roszczeniami.

Podstawą prawną przetwarzania nagrań telefonicznych jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nagrania rozmów przechowywane są przez okres 14 dni i po tym czasie podlegają zniszczeniu lub zachowaniu w przypadku konieczności utrwalenia dowodu do obrony roszczeń.

Administrator danych może udostępniać nagrania telefoniczne osobom do tego upoważnionym, firmie, z którą ma zawartą umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych lub w przypadku, gdy nagranie stanowi dowód w postępowaniu, również odpowiednim organom państwowym.

Każdy, kto nie wyraża zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej ma prawo do wyboru innej formy kontaktu ze Spółdzielnią.Polityka prywatności i plików cookies dostępna jest w zakładce Panel czynszowy pod adresem:  https://smcentrumwola.api-link.pl/ciasteczka.htm

 


1. Po tym okresie zapisy podlegają zniszczeniu, za wyjątkiem danych dotyczących incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa osób lub mienia albo dostępem osób nieupoważnionych. Dane te mogą być przechowywane dłużej, tj. do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE